Jak obliczyć ekwiwalent za urlop

Wypłacanie ekwiwalentu za niezrealizowany urlop wypoczynkowy według Kodeksu Pracy należy się pracownikom zwalnianym z pracy i jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jego obliczenie nie jest zbyt skomplikowane. Popatrzmy.

Wymiar urlopu

Jak obliczyć ekwiwalent za urlopW 2018 r. oprócz sobót i niedziel mamy 11 dodatkowych dni wolnych. Dla większości pracowników wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin dziennie w dni robocze i 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy. Oznacza to, że w 2018 r. pracownik pracujący na pełny etat powinien przepracować 2000 godzin czyli 250 dni.
Liczba ta jest nam potrzebna do obliczenia współczynnika służącego do celów ustalenia ekwiwalentu urlopowego.

Według obecnego stanu prawnego (uchwalenie dodatkowego dnia wolnego – 12 listopada) wyliczenie współczynnika wygląda następująco:
365 dni – (52 niedziele + 52 dni wolne + 11 dodatkowych dni wolnych) = 250 dni : 12 m-cy = 20,83.

Mamy już współczynnik, teraz jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto z 3 ostatnich miesięcy dzielimy przez obliczony w każdym roku odrębnie współczynnik i mnożymy przez liczbę dni niezrealizowanego urlopu wypoczynkowego.

Oczywiście nie wszystkie składniki wynagrodzenia są wliczane do ekwiwalentu.
Nie wlicza się:

  • nagród jubileuszowych,
  • wynagrodzenia za urlop,
  • wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków
  • nagród, trzynastek, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
  • odpraw emerytalno-rentowych, pieniężnych,
  • odszkodowań w związku z zakończeniem stosunku pracy,
  • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas przestoju,
  • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
  • ekwiwalentów za pranie odzieży i używanie odzieży własnej zamiast roboczej,
  • wyrównania wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Warto dodać, że dodatkowe składniki wynagrodzenia typu odprawy emerytalno-rentowe, pośmiertne, inne odprawy pieniężne, nagrody jubileuszowe nie stanowią podstawy naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Unormowanie to nie dotyczy jednak ekwiwalentu za niezrealizowany urlop wypoczynkowy. Jest on podstawą do naliczenia pracownikowi składek ZUS.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wg stawki godzinowej? Wynagrodzenie dzielimy przez współczynnik i dodatkowo przez 8 godzin, a następnie mnożymy przez liczbę godzin niezrealizowanego urlopu wypoczynkowego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here